W celu ułatwienia użytkownikom korzystanie z naszego serwisu wykorzystujemy pliki cookies. Poprzez korzystanie z naszej witryny wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na twoim komputerze / urządzeniu. Możesz zmienić ustawienia plików cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

RABAT

nasza cena 275,00 zł
Dostępny
nasza cena 449,00 zł
Dostępny

KONTAKT

e-optykkrawczyk.com
ul.Kolejowa 17
66-200 Świebodzin
tel.: 512873092; 531016818
napisz do nas
email reklamacje reklamacjaoptykkrawczyk@wp.pl
infooptykkrawczyk@wp.pl

BESTSELLERY

nasza cena 275,00 zł
Dostępny
nasza cena 449,00 zł
Dostępny
nasza cena 449,00 zł
Dostępny

Regulamin
Regulamin

REGULAMIN DO SKLEPU INTERNETOWEGO
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamiun skierowany jest do Konsumentów i określa zasady oraz tryb zawierania z konsumentem umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.2. Sklep internetowy e-optykkrawczyk, dostępny pod adresem internetowym e-optykkrawczyk.com, prowadzony jest przez Monikę Krawczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DOBRY OPTYK Monika Krawczyk, ul. Kolejowa 17, 66-200 Świebodzin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodaeki, NIP 9271652990, REGON 978115898.3. Możliwe formy kontaktu ze sklepem:drogą poczty elektronicznej dobryoptyk394@wp.pldrogą telefoniczną: 531 016 818 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 17:00drogą pisemną tradycyjną na adres: DOBRY OPTYK Monika Krawczyk, ul. Kolejowa 17, 66-200 Świebodzin
II. DEFINICJE
1. KONSUMENT-  osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jesy związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.2. SKLEP- niniejszy sklep internetowy dostępny pod adresem www.e-optykkrawczyk.com3. KLIENT- każdy podmipot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego.4. PRZEDSIĘBIORCA- jest to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z niniejszego sklepu.5. SPRZEDAWCA- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DOBRY OPTYK Monika Krawczyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodaeki, NIP 9271652990, REGON 978115898.6. REGULAMIN- niniejszy regulamin sklepu7. ZAMÓWIENIE- jest to oświadczenie woli klienta (zamawiającego, kupującego) zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu (lub produktów) ze sprzedawcą.8. KONTO- konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.9. FORMULARZ REJESTRACJI-  formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.10. FORMULARZ ZAMÓWIENIA- interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez podanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.11. KOSZYK- element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.12. PRODUKT- dostępna w Sklepie rzeczy ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.13. UMOWA SPRZEDAŻY- umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę  o świadczenie usług i umowę o dzieło.
III. ZAKŁADANIE KONTA ORAZ SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
1. Sklep proawdzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach są zamieszczone na stronie sklepu.2. W związku z rejestracją konta sklep nie pobiera żadnych opłat.3. Aby założyć konto w sklepie, należy wypełnić formularz rejestracyjny. W celu dostarczenia przesyłki niezbędnym jest podanie danych wymaganych w formularzu oraz adres do wysyłki.4. Logowanie do konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.5. Zakazuje się dostarczanie przez klienta treści o charakterze bezprawnym. Gdy sklep otrzyma urzędowe zawiadomienie lun wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze  przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta to sklep może uniemożliwić mu dostęp do tych danych. Wypełniając formularz rejestracyjny klient potwierdza prawdziwość danych zawartych w nich.6. Sprzedawane produkty są wolne od wad i fabrycznie nowe. Sprzedawany towar posiada gwarancję producenta i dystrybutora.7. Jeżeli klient wybrał opcję zamówienia bez rejestracji- należy wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia i adresu, na który zamówiony towar ma zostać wysłany. Należy także wybrać formę przesyłki (dostawy towaru). Następnie należy wybrać formę płatności i w zależności od sposobu płatności opłacić zamówienie w określonym terminie.
IV. INFORMACJE OGÓLNE
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu, spowodawne siłą wyższą, niekompatybilnością sklepu z infrastukturą  techniczną klienta lub niedozwolonym działaniem osób trzecich.2. Ceny podane w sklepie są podawane w polskich złotych i są cenami brutto - tj. uwzględniają podatek VAT.3. Końowa (ostateczna) kwota do zapłaty składa się z ceny produktu (produktów) oraz kosztów dostawy.4. Administrator danych (sprzedawca) wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest DOBRY OPTYK Monika Krwczyk, ul. Kolejowa 17, 66-200 Świebodzin, NIP 9271652990, REGON 978115898.
V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY1. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.2. Bieg powyższego terminu rozpoczyna się od dostarczenia produktu konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.3. Jeżeli umowa obejmuje wiele produktów dostarczonych osobno lub w częściach, termin wskazany jest w ust. 1 biegnie od dnoa dostawy ostatniej rzeczy lub części.4. Konsument może odstąpić od umowy poprzez złożenie sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.5. Konsument powinien  odesłać produkt (produkty) na adres sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.
VI. REKLAMACJA I GWARANCJA1. Umowa sprzedaży dotyczy tylko nowych produktów.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u sprzedawcy towaru klient ma prawo do reklamacji w opraciu o przepisy dotyczące rękojmi zawartych w kodeksie cywilnym.4. Reklamacje należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy sprzedawcy.5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane klienta składającego reklamację jak również żądanie klienta w związku z zaistniałą wadą towaru.6. Sprzedawca nie później niż do 14 dni ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego. Jeżeli sprzedawca nie ustosunkuje się w powyższym terminie, uważa się, iż żadanie klienta uznał za uzasadnione. 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres korespondencyjny sprzedawcy: DOBRY OPTYK Monika Krawczyk, ul. Kolejowa 17, 66-200 Świebodzin.
VII. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM1. Administratorem danych osobowych klientów zbieranych za pośrednictwem sklepi internetowego jest sprzedawca.2. Dane osobowe klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży. Jeśli klient wyrazi na to zgodę -  również w celu marketingowym.3. Odbiorcami danych osobowych klientów sklepu internetowego mogą być: wybrany przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie administratora danych, w przypadku płatności elektronicznej administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych niezbędnych do przeprowadzenia prawidłowej transakcji (zawarcia umowy sprzedaży) skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie z ważnych przyczyn, to jest między innymi: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostawy - w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu. Regulamin jest ogólnodostępny na stronie internetowej sklepu.2. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego - w szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

ZWROTY I REKLAMACJE:

1. Reklamacji podlegają ukryte wady produkcyjne lub materiałowe.

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, wynikających z nie własciwego użytkowania okularów lub akcesoriów (poniżej instrukcja poprawnego użytkowania okularów).

3. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli nie bedzie to możliwe z powodu wyczerpania zapasów, zwrócimy nabywcy równowartość ceny lub zaoferujemy

inny towar dostępny w naszym sklepie.

5. Klient ma prawo zwrotu lub wymiany zakupionego towaru w ciagu 10 dni od daty otrzymania przesyłki.

6. W przypadku zwrotu lub reklamacji prosimy ZAWSZE o kontakt na email,, reklamacjaoptykkrawczyk@wp.pl " lub telefonicznie w celu ustalenia szczegółów, ponieważ nie odbieramy paczek, których zwrot wczesniej nie został ustalony.

7. Wszystkie koszty transportu związane ze zwrotem lub wymianą są pokrywane przez kupujacego i nie są zwracane.

8. Zwrot towaru lub wymiana dotyczy tylko towaru będącego w NIENARUSZONYM stanie i nie noszącego śladu użytkowania.

9. Paragon/faktura lub ich kopia jest warunkiem reklamacji, zwrotu lub wymiany towaru.

 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OKULARÓW

1. Okulary należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Nie należy zakładać i zdejmować okularów JEDNĄ RĘKĄ, ponieważ sprzyja to deformacji i uszkodzeniom oprawy.

3. Okulary należy chronić przed działaniem wysokiej temperatury i nie narażać na kontakt z twardymi i szorstkimi powierzchniami.

4. Nie naprawiać samemu okularów.

5. Soczewki okularowe winno się czyścić odpowiednim płynem i osuszać delikatną chusteczką.

6. Okulary należy przechowywać w etui.

7. Nie wolno kłaść okularów soczewkami do dołu.

 

 

UWAGA !!!

Sklep internetowy e-optykKrawczyk.com i salony optyczne Dobry Optyk funkcjonują jako dwa różne sklepy. W zawiązku z tym oferty na nich zawarte nie są tożsame a promocje się nie łączą.

ZjE3MW